Vilkår & Betingelser(Bruger Appen)

Kære kommende Bruger af ParkGenie.

Læs venligst nedenfor beskreven ”Vilkår & Betingelser” grundigt, før du accepterer aftalen.

Hvis du vælger, at acceptere ”Vilkår & Betingelser” indgår du en aftale om brug af ParkGenie Appen, der bygger på et parkeringsudlejningskoncept, der er udviklet og ejet af United Web Enhancers Private Limited.

United Web Enhancers Private Limited er en indisk indregistreret virksomhed, der via ParkGenie (Europe) tilbyder tjenesten i Danmark.

Som burger af ParkGenie Appen accepterer du at første log on skal ske ved brug af NEMID. Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at betaling for parkering skal ske elektronisk via mobilpay før parkeringen påbegyndes.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at en betalt parkering ikke kan annulleres, når beløbet engang er betalt, uanset grunden herfor.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at betaling for parkering, ikke vil blive betalt tilbage i tilfælde af no show, uanset grunden herfor.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at der ikke vil ske forholdsmæssig tilbagebetaling af tid der ikke udnyttes, i tilfældet af parkeringspladsen forlades før den bookede tid er overstået.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, det ikke er muligt at blive i parkeringsbåsen længere, end den tid der er betalt for.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, såfremt parkeringspladsen ikke forlades, når parkerigsperioden er endt, kan ParkGenie’s Partner selv, eller gennem en samarbejdspartner, udstede en parkeringsafgift, hvor størrelsen af det udstedte beløb, bestemmes af den ParkGenie Partner.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer, du, at et hvert krav om erstatning eller kompensation indgivet mod ParkGenie (Europe), eller United Web Enhancers Private Limited, som konsekvens af, at en parkeringsplads ikke forlades efter endt lejeperiode, vil blive videregivet til brugeren der er registreret som bruger af den ParkGenie App, der brugt til at booke parkeringen.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at såfremt du har mistanke om / viden om, at din ParkGenie App er / kan være blevet misbrugt af andre, er det din pligt, at kontakte ParkGenie (Europe) via mail fusk@parkgenie.dk for at få din adgang spærret.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at det er nødvendigt, at overholde de gældende regler for det parkeringsområde / den parkeringsbås der er udbudt via ParkGenie Appen.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at såfremt det ikke tydligt fremgår af ParkGenie Appen, eller vha skiltning ved parkeringsområdet eller parkeringsbås, vil være ParkGenie’s brugers eget ansvar, at afklare eventuelle tvivlesspørgsmål i henhold til gældende regler.

Hverken ParkGenie (Europe) eller United Web Enhancers Private Limited kan blive holdt økonomisk eller juridisk ansvarlig for en ParkGenie brugers manglende viden om regler og vilkår for et specifikt parkeringsområde eller parkeringsbås.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at ParkGenie (Europe) og United Web Enhancers Private Limited under ingen omstændigheder kan blive juridisk eller økonomisk blive inddraget et forsikringsmæssig eller andre juridiske uoverensstemmerlse mellem ParkGenie Partner eller ParkGenie Bruger.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du at ParkGenies Partner efter endt parkering vil blive bedt om at evaluere ParkGenie Appen’s bruger. Og at for mange negative anmeldelser kan medføre udelukkelse for brug af ParkGenie Bruger Appen.

Som burger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at den væsentligste måde der kommunikeres på er vha elektroniske medier. Dette indebærer, at ParkGenie Bruger Appen’s kontakt detaljer til enhver tid skal være opdateret. ParkGenie brugere er samtidig indforstået med at modtage SMS’er, samt andre elektroniske beskeder fra ParkGenie Appen samt ParkGenie (Europe), både systemmæssigt, samt til brug for marketing.

Databehandling

Som bruger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at data om ParkGenie’s brugere, i forhold til at drive ParkGenie konceptet, kan blive opbevaret og behandlet lande uden for EU’s grænser.

Som bruger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at det er ParkGenie (Europe), samt United Web Enhancers Private Limited, der enerådigt bestemmer, hvilke data, der er nødvendige for at drive ParkGenie koncepet.

Indsamlet data vil ikke blive solgt til personer, virksomheder eller myndigheder uden forinden at have opnået skriftlig tilladelse af ejeren af dataen.

Som bruger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at ParkGenie(Europe), samt United Web Enhancers Private Limited vil gøre alt for at beskytte de indsamlede og opbevarede data, men at hackere qva nye teknologier muligvis kan skaffe sig adgang til disse data. I disse filfælde kan ParkGenie (Europe) samt United Web Enhancers Private Limited ikke blive holdt ansvarlige under nogen omstændigheder.

Som bruger af ParkGenie Appen forstår og accepterer du, at information om ParkGenie’s bruger adfærd vil blive udleveret til myndighederne, hvis der er en retslig kendelse herfor.

Terminering af samarbejdet

Som bruger af ParkGenie Appen forstår og accepterer, du kan terminere samarbejdet ved ikke at anvende ParkGenie. Der er ikke behov for et skriftlg varsel. Skyldige beløb vil dog altid blive afkrævet.

ParkGenie (Europe) ser frem til at langt og udbytterigt samarbejde i de kommende år.

Vilkår & Betingelser(Partner Appen)

Kære kommende ParkGenie Partner,

Læs venligst nedenfor beskreven ”Vilkår & Betingelser” grundigt, før du accepterer.

Hvis du vælger, at acceptere ”Vilkår & Betingelser” indgår du en aftale om brug af ParkGenie Appen, der bygger på et parkeringskoncept, der er udviklet og ejet af United Web Enhancers Private Limited.

United Web Enhancers Private Limited er en indisk indregistreret virksomhed der via ParkGenie (Europe) tilbyder app’en i Danmark.

Forudsætninger:

For at blive ParkGenie Partner skal du logge på www.parkgenie.dk med NemID og uploade dokumentation for ejerskab / råderet over det område, den/de parkeringplads(er) der ønskes udbudt via ParkGenie Appen.

Generelle vilkår

Som ParkGenie Partner indvilger du i, at bruger af det udbudte parkerings-område/båse, efter endt parkering, bliver bedt om at vurdere det udbudte område.

Som ParkGenie Partner forstår og accepterer du, at parkeringsområdet/båsen skal være tilstrækkeligt stort til at kunne anvendes til parkering af det antal biler der udbydes parkeringspladser til.

Som ParkGenie Partner forstår og accepterer du, at en eventuel twist mellem ParkGenie Partner og bruger af parkeringsplads helt og aldeles er et anliggende mellem ParkGenie Partner og bruger, og at ParkGenie (Europe) samt United Web Enhancers Private Limited under ingen omstændigheder kan blive holdt ansvarlig eller er en del af twisten.

Som ParkGenie Partner forstår og accepterer du at enhver form for forsikringskrav helt og aldeles er et anliggende mellem ParkGenie Partner og bruger og at ParkGenie (Europe), samt United Web Enhancers Private Limited under ingen omstændigheder kan blive holdt ansvarlig eller kan inddrages i et eventuelt krav.

Som ParkGenie Partner forstår og accepterer du at ParkGenie (Europe) og / eller United Web Enhancers Private Limited kan fjerne ParkGenie Partnerens parkeringsområde / båse fra ParkGenie Appen i tilfælde af, det udbudte område gentagne gange modtager klager.

I grelle tilfælde vil ParkGenie (Europe) forbeholde sig retten til at føre parkeringsgebyr tilbage til brugeren, uden at varsle dette på forhånd til ParkGenie Partner. Beslutning om at tilbageføre penge til brugeren er ParkGenie (Europe) og United Web Enhancers Private Limited's diskretionære beslutning og kan ikke udfordres af ParkGenie Partner.

ParkGenie Partner vil modtage information om tilbagebetaling til bruger senest 24 timer efter pengene er returneret.

Som ParkGenie Partner forstår og accepterer du at ParkGenie (Europe) og United Web Enhancers Private Limited under ingen omstændigheder kan blive holdt til ansvar for et eventuelt tab som følge af force major, drifmæssige og tekniske problemer med ParkGenie Appen.

Desuden kan ParkGenie (Europe) og United Web Enhancers Private Limited under ingen omstændigheder blive holdt ansvarlig for et eventuelt direkte eller indirekte tab i tilfældet af at ParkGenie Partner ikke anvender ParkGenie Appen korrekt.

ParkGenie (Europe) og United Web Private Limited kan ikke under nogen omstændigheder blive holdt ansvarlig for tab af forventet indkomst, i tilfældet af at ParkGenie Partners parkeringsområde / båse bliver taget af Appen.

Som ParkGenie Partner forstår og accepterer du at parkering accepteret via ParkGenie Bruger Appen ikke kan annulleres.

Som Parkgenie Partner forstår og accepterer du at alle informationer nødvendige for at kunne benytte sig af ParkGenie Partner Appen skal være opdateret, før en ændring finder sted. I tilfælde hvor pengeoverførsler samt vigtige beskeder bliver sendt til forkert modtager, grundet ukorrekte oplysninger fra ParkGenie Partner, kan ParkGenie (Europe), samt United Web Enhancers Private Limited under ingen omstændigheder blive holdt ansvarlig.

Indtjening og afregning

Som ParkGenie Partner er du indforstået med at indkomst genereret gennem ParkGenie Appen kun sker via elektroniske betalinger fra buger af de udbudte parkeringsområder. Endvidere forstår og accepteret du som ParkGenie Partner at indtjeningen blive overført elektronisk fra ParkGenie (Europe), senest 5 bank dage efter månedsstart.

Det beløb ParkGenie (Europe) overfører vil være den faktiske indtjening, dvs. indtjening fratrukket den aftalte sats som ParkGenie (Europe) opkræver for brug af ParkGenie Appen. Optjeningsperioden for den indkomst der overføres senest 5 bank dage efter månedsstart vil være fra den 20. til den 20. i den forudgående måned.

Ved at acceptere ovenstående betalingsvilkår accepterer du som ParkGenie Partner at ParkGenie (Europe) holder på det optjente beløb indtil udbetaling finder sted.

Databehandling

ParkGenie’s Partner forstår og accepterer, at indtjening fra ParkGenie Appen vil blive oplyst til SKAT, og information herom vil blive gemt i den lovpligtige periode.

ParkGenie’s Partner forstår og accepterer, at information om ParkGenie’s Partner vil blive udleveret til myndighederne, hvis der er en retslig kendelse herfor.

ParkGenie’s Partner forstår og accepterer, at data indsamlet om ParkGenie’s Partner kan blive opbevaret og behandlet lande uden for EU’s grænser.

Indsamlet data vil ikke blive solgt til personer virksomheder eller myndigheder uden forinden at have opnået skriftlig tilladelse af ejeren af dataen.

ParkGenie’s Partner forstår og accepterer, at ParkGenie(Europe) samt United Web Enhancers Private Limited vil gøre alt for at beskytte de indsamlede data, men at hackere via nye teknologier muligvis vil kunne skaffe sig adgang til de opbevarede data. I dette filfælde kan ParkGenie (Europe) samt United Web Enhancers Private limited ikke blive holdt ansvarlig under nogen omstændigheder.

ParkGenie’s Partner forstår og accepterer, at data om ParkGenie’s Partner vil blive opbevaret i op til 12 måneder, efter endt samarbejde, også selvom der ikke har været , selv ParkGenie’s Partner ikke har oppebåret nogen indtægt i den den tid, hvor ParkGenie Partneren har stillet sine parkeringsbåse/område til rådighed viaParkGenie Appen.

Ophør af samarbejde

ParkGenie’s Partner kan, opsige samarbejdet med ParkGenie (Europe) med 30 dages skriftlig opsigelse.

En betingelse for, at termineringen af samarbejdet mellem ParkGenie (Europe) og ParkGenie’s Partner, kan accepteres er, at alle aftaler om bookinger accepteret, før aftalens opsigelse, indfries til fulde.

ParkGenie’s Partnere, der udbyder parkeringsområder / base på ParkGenie Appen på baggrund af en Fuldmagt skal have Fuldmagtsgiverens skriftlige tilsagn før en opsigelse vil blive accepteret.

En Fuldmagtsgiver kan ensidigt opsige samarbejdet, også uden fuldmagtshaverens accept. En betingelse for, at termineringen af samarbejdet mellem ParkGenie (Europe) og ParkGenie’s Partner, kan accepteres er, at alle aftaler om bookinger accepteret før aftalens opsigelse, indfries til fulde.

Virksomheder der ønsker at ophøre samarbejdet kan gøre det ved en skriftlig henvendelse underskrevet af minimum 2 af virksomhedens tegningsberettigede.

En betingelse for, at termineringen af samarbejdet mellem ParkGenie (Europe) og ParkGenie’s Partner, kan accepteres er, at alle aftaler om bookinger accepteret før aftalens opsigelse, indfries til fulde.

Kommunikation

ParkGenie’s Partner forstår og accepterer, at kommunikation mellem ParkGenie (Europe) og Partner fortrindsvis er elektronisk, hvorfor enhver ændring af kommunikationsaddresser skal oplyses til ParkGenie (Europe), før ændringen har fundet sted.

ParkGenie’s Partner forstår og accepterer, at næsten al kommunikation af som del afParkGenie konceptet sker via elektroniske medier, hvorfor ParkGenie’s Partner accepterer at modtage SMS, e-mail samt andre former for elektroniske beskeder fra ParkGenie Appen, samt ParkGenie (Europe).

ParkGenie (Europe) ser frem til at langt og udbytterigt samarbejde i de kommende år.